Споделено внимание

29 Декември 2013г.

Какво е споделено внимание?

Споделено внимание

Споделеното внимание е умението да се фокусираме заедно върху нещо /хора, обекти, събитие или концепт/. Включва способността за привличане, задържане и превключване на вниманието.  При споделянето на внимание възрастният и детето поглеждат едновременно към един и същ обект и/или посочват към него с цел комуникация.

Постигнато е, когато един човек насочи друг към обект чрез задържане на погледа, посочване или по друг вербален или невербален начин.

Споделянето на внимание е нещо повече от това двама човека да гледат към един и същ обект. Спеделеното внимание е като потупване по рамото, което има значението на „Хей, погледни тук.“ и е последвато от невербален отговор със смисъла на „О, да, видях това.“

Умението за споделяне на вниманието може да е показател за бъдещото езиковото развитие. То е свързано с разбирането, продукцията и ученето на думи. Осигурява информация на децата за средата и дава възможност за изграждане на връзка между  обектите и думите, които използваме за назоваването им.

Споделеното внимание има важна роля и при изграждане на теорията на ума. Теорията на ума е способността да разпознаваш и характеризираш собствените си ментални състояния /вярвания, намерения, желания/ и тези на другите. Включва и разбирането, че другите могат да имат различни вярвания, желания и намерения от твоите собствени.

Обобщено споделянето на фокус не само помага на индивидите да комуникират, но също така развива важни социални умения като изграждане на връзка с друг човек и приемане на различна от своята гледна точка.

Способността за изграждане на споделено внимание може да бъде негативно повлияна от слепота, глухота и други нарушения на развитието като аутизъм.

Нива на споделено внимание

Има три нива на споделено внимание: триадично, диадично и споделен поглед /наблюдение/.

Триадичното споделяне на вниманието се отличава с това, че индивидът поглежда обратно към другия участник, след като е погледнал към обекта.

Диадичното споделено внимание прилича на разговор. Наблюдава се, когато възрасния и детето се редуват при размяната на лицеви изражения, звуци от страна на детето и реч от страна на възрастния.

Споделения поглед/наблюдение е, когато двама индивида гледат към един и същ обект и е най-ниското ниво на споделено внимание.

Триадично споделяне на внимание

Споделено внимание

Диадично споделено внимание

Споделено внимание

Споделен поглед

Споделено внимание

Развитие на споделеното внимание

Споделянето на внимание започва от ранна детска възраст между детето и възрастния, който се грижи за него /родителя/. Ранните умения включват протягането на ръчички от страна на детето, за да бъде взето на ръце от възрастния, посочване към плюшена играчка или поглеждане към една и съща страница в книжка.

По-късно се развиват умения за фокусиране върху дейност, участие в игра на ужким или изискване на определено нещо като например любимата храна. За децата с аутизъм подобни дейности може да се окажат трудни, защото им липсват социални умения, необходими при инициирането и поддържането на фокус с друг индивид. Това затруднява посрещането на нуждите и удовлетворяването на желанията им.

Споделено внимание

Какви умения са необходими при споделеното внимание?

Има няколко важни умения при споделянето на внимание. Тези умения са:

  • Ориентиране и влизане в контакт със социалния партньор.
  • Превключване на погледа между обектите и хората.
  • Споделяне на емоционално състояние с друг човек.
  • Проследяване на погледа и жеста за посочване на другия.
  • Привличане на вниманието на друг към обекти или събития с цел споделяне на преживявания.

Как може да се подобри умението за споделяне на внимание?

Споделено внимание

Развитието на умението за споделене на внимание е необходимо при терапията на деца с аутизъм, както и в началните етапи на работа с деца, които все още не са проговорили.

Използвайте жестове като посочване, съпроведено от поглеждане, за да покажете на детето къде да насочи вниманието си. Вземете ръката на детето и му помогнете да посочи към обект. Започнете да посочвате и поставяте в зрителното поле на детето познати обекти, към които то има интерес или харесва.

Друг начин е да следвате детето. Оставете детето да избере между няколко играчки. Нека те привличат внимането – да светят, издават звуци. Когато то покаже интерес към обект, може да добавите жест /посочете камиона/, коментар /“Искаш камиона. Големия, червен камион.“/. Използвайте множество играчки и включвайте често нови при децата с аутизъм.

Дайте визуална опора /посочете очите си и „прекарайте“ линия между очите си и обекта/. Използвайте лазер или фенерче, за да насочите вниманието на детето към обект.

Повикайте детето по име, вземете играчката, с която играе или към която има интерес, поставете я на нивото на очите му и после я придвижете към лицето си. Налюдавайте за визуално проследяване на обекта и за насочване на погледа на детето към вас. Друг вариант е да повикате детето по име, да вземете ръцете му и с тях да докоснете лицето си.

Повикайте детето по име. Създайте шум /пляскане с ръце, потропване/. Когато детето се обърне към звука, погледнете го и го наградете.

Използвайте причина и следствие. Привлечете вниманието на детето, докато реди пъзел или играе с мозайка. Когато погледне, го ангажирайте в друг вид игра - награда като гъделичкане. Върнете се отново към предишната игра и я прекъснете няколко пъти. Истинската цел е да привлечете и задържите погледа на детето върху себе си. Наградете го, когато ви гледа.

Използвайте моторни игри като скачане, клякане, тичане. Когато кажете „стоп“, детето трябва да спре и да ви погледне в очите. Наградете го.

Научете детето да привлича вниманието на друг към обект, като посочва и използва „Виж“.

Умението за споделяне на внимание може да се тренира и по време на ежедневните дейности като миене на зъби, разходка на кучето. Направете нещо глупаво или алогично /сложете чорапките на ръцете му вместо на краката/, за да насочите вниманието на детето към обект и за провокирате отговор от негова страна.

Развиването на умението за споделяне на внимание в естествената среда на детето може да подобри комуникативните и социалните му способности у дома, в училище и в общността.

Видео материали

Източници:

Сподели