Консултация с логопед

Логопедът е специалист, който може да направи оценка на езиковото и говорно развитие на детето. При необходимост извършва терапия, която има за цел да подобри комуникативните възможности на детето.

Добре е да се обърнете към логопед, ако:

Консултация с логопед
Детето е вече на 2 г. и не може да образува изречения от 2 думи. Не разбира и не изпълнява прости инструкции.

Детето е на 3г. 
 • Не разбира двустепенни и тристепенни инструкции.
 • Не може да назове повечето познати обекти.
 • Не образува изречения от 3 думи.
 • Не разбира думи като „в”, „на”, „пред/зад”.
 • Говори неразбираемо като на собствен език.
Консултация с логопед

Във възрастта 4-7г. при детето се забелязват следните прояви:

 • говори като бебе;
 • не може да произнася правилно, пропуска или заменя: К-Г, Т-Д, Ф-В, С-З-Ц, Ш-Ж-Ч, Р-Л;
 • опростява, заменя или пропуска срички в думи;
 • неправилно подрежда думите в изречение, изпуска малки думи (предлози, частици)
 • заеква, говори твърде бързо или бавно и с него е трудно да се общува;
 • не употребява правилно сегашно, бъдеще и минало време;
Консултация с логопед

В начална училищна възраст детето има проблеми с:

 ПИСАНЕТО

 • заменя сходни ръкописни букви (о-а, ъ-ч, в-д и др.); заменя сходни звукове (п-б, з-ж, ц-ч, с-з);
 • пропуска, добавя или размества букви и срички;
 • пише разделно части на една дума, слива съседни думи;
 • не спазва редовете.

 ЧЕТЕНЕТО

 • чете бавно (3-10 пъти по-бавно от скоростта на нормалния читател);
 • чете буква по буква
 • заменя сходни звукове (с-ш, т-д, ц-ч);
 • заменя сходни букви (п-н-и, з-в), пропуска и добавя звукове и срички;
 • често губи мястото на четене;
 • нарушено е разбирането

МАТЕМАТИКАТА

 • трудно чете числата и разбира математическите знаци и термини;
 • среща трудности при решаване на устни и текстови задачи.
Сподели