Игри със звукове и думи

Игри със звукове

Разбирането, че устната реч може да бъде разделена на по-малки съставни части, които да бъдат манипулирани се определя като фонологична осъзнатост. Фонологичната осъзнатост е част от езиковите умения на детето. Развива се най-активно във възрастта от 4 до 7 години и продължава да се усъвършенства по време на обучението в училище.

Включва:

Разбирането, че изречението се състои от думи
Разбирането, че думите се състоят срички /МОР-КОВ, МА-ГА-ЗИН/
Начало и рима /Д-ОМ, Т-ОМ, С-ОМ/
Фонемно осъзнаване – разбирането, че думите се състоят от звукове и способността да се манипулира с тези звукове чрез  разделяне /РАМО – Р-А-М-О/, сливане /К-О-Н – КОН/ или манипулиране с цел получаване на нова дума /БОР, добавяне на О в началото  - ОБОР/.

Фонологичната осъзнатост и четенето

Изследвания посочват, че фонологичната осъзнатост е тясно свързана с уменията за четене.  Деца с трудности при фонологичната осъзнатост, не са успешни четци. Деца с добре развита фонологична осъзнатост овладяват четенето по-лесно и бързо.

Игри за развитие на фонологичната осъзнатост

Подходящи са за деца на възраст от 4 до 7 години в норма. Включват се при терапията на  деца с езикови и артикулационни нарушения с цел превенция на трудности в училище. Част от терапията при дислексия .

Сподели