Комуникативни нарушения при деца и подрастващи

28 Май 2014г.

Седем маркера за говорни, езикови и комуникативни нарушения при деца и подрастващи

Комуникативни нарушения при деца и подрастващи

Тази статия съдържа някои от маркерите за говорни, езикови и комуникативни нарушения, както и нарушения на гълтането.

Във всички тези случаи консултацията с логопед може да е от полза за:

  • Поставяне на диагноза
  • Провеждане на подходяща терапия

Логопедите обикновено работят заедно с лекари, учители, психолози, психиатри, трудотерапевти, социални работници. Също така подкрепят семейството и другите свързани специалисти да улеснят живота на хората с комуникативни нарушения.

Статията е преводна и е част от кампанията Giving Voice. Оригиналният текст може да намерите тук.

Комуникативни нарушения при деца и подрастващи

Възможни причини

Това може да е индикатор за езиково забавяне или нарушение. Езиковото нарушение може да засяга способността на детето да разбира (рецептивен език); да образува устно изречения (експресивен език); да обогатява речника си (разбиране и назоваване на думи); да си спомня какво е било казано (слухова памет). Някои деца разбират думи, но не могат да ги извлекат от паметта си, за да ги използват в изречение (трудности при подбора на дума). Децата често имат и говорни проблеми в допълнение на езиковото нарушение. Езиковите нарушения могат да се наблюдават самостоятелно или да са вторични в резултат на други състояния (в това число неврологични, когнитивни, социално комуникативни, слухови, поведенчески и емоционални нарушения). Важно е екипът, който работи с детето, да изработи точен профил на вербалните и невербалните му умения, за да подбере най-адекватните видове терапия за детето.

Консултацията с логопед може да е от полза за:

Изработване на терапевтична програма.

Интегриране на терапевтичните цели и общообразователната учебна програма.

Обучение и подкрепа на други професионалисти, които работят с детето.

Подкрепа на родителите с цел улесняване на комуникацията.

Комуникативни нарушения при деца и подрастващи

Възможни причини

Децата постепенно обогатяват речта си с различни видове звукове във възрастта от 2 до 6 години. Малчуганите, които говорят неясно, особено ако родителите им не ги разбират, може да имат говорно нарушение. Вероятно е да е засегната способността на детето да изговаря определени звукове (артикулацията), да използва звуковете в думи и изречения (фонологично нарушение). Някои деца може да се затрудняват да чуят разликата между звуковете и да не могат да разделят думата на по-малки части (на срички или да я изговорят звук по звук).

По-рядко децата могат да имат замазан или бавен говор (дизартрия). Това може да се дължи на церебрална парализа, неврологични състояния или на мозъчни увреди в резултат на травма.

Късата подезична връзка също често се свързва с говорни проблеми, но се среща по-рядко. Трябва да се направи пълна диагностика преди да се препоръча операция.

Консултацията с логопед може да е от полза за:

Изработване на индивидуална терапевтична програма за детето. Може да включва и алтернативни средства за комуникация.

Интегриране на терапевтичните цели и общообразователната учебна програма.

Обучение и подкрепа на семейството и други професионалисти, които работят с детето, с цел улесняване на комуникацията.

Комуникативни нарушения при деца и подрастващи

Възможни причини

Индикатор за заекване на развитието или придобито заекване.

Заекването на развитието се появява първоначално през детсвото. Може да се прояви чрез повторение на цели думи или части от думи, удължавания и/или блокажи при определени звукове.

Придобитото заекване обикновено започва по-късно, но също така може да се наблюдава при деца и може да се свърза с определено важно събитие.

Компенсаторни стратегии (замяна на трудните думи, избягване на определени ситуации) или промяна в невербалното поведение могат да се появят рано или да се развият във времето. В допълнение страхът от заекването може да причини психологично и емоционално напрежение.

Въпреки че, при много деца заекването може да отшуми с възрастта, ранната интервенция при всички деца със заекване е ефективна при намаляване на риска от бъдещо заекване. Също така може да намали бъдещи емоционални трудности за тези, които продължават да заекват дълъг период от време.

Консултацията с логопед може да е от полза за:

Идентифициране на децата в риск да развият постоянно патологично заекване.

Развитие на по-лесна и контролирана комуникация.

Подобряване самочувствието на детето и намаляване на негативните емоционални отговори.

Подкрепа на родителите и учителите да се справят със заекването.

Комуникативни нарушения при деца и подрастващи

Възможни причини

Може да е индикатор за органично или функционално нарушение на гласа. Децата могат да имат дрезгав глас, да шептят или да нямат глас изобщо.

Функционалните гласови нарушения се разделят в две категории. Гласовите нарушения с повишен мускулен тонус се характеризират с вокално напрежение и неправилна употреба на гласа (например при викане и крещене). Психогенните гласови нарушения се простират от пълна липса на гласа до различна степен на загуба на гласа.

Важно е да се обърнете към специалист по уши, нос, гърло, който може да идентифицира наличието или липсата на патология при горните дихателни пътища или други свързани медицински състояния (например, загуба на слуха, алергия, рефлукс и други.)

Консултацията с логопед може да е от полза за:

Превенция на гласови нарушения.

Поставяне на цели за подобряване на гласовото представяне.

Намаляване на дискомфорта на гласовия апарат.

Намаляване или елиминиране на вредните гласови навици.

Постигане на ефикасност на гласовото представяне на детето, ако гласът не може да бъде възстановен.

Комуникативни нарушения при деца и подрастващи

Възможни причини

Този вид проблеми може да са индикатор, че детето има социално комуникативни трудности. Социалната комуникация включва споделянето на общ интерес чрез посочване, поглеждане, както и чрез други вербални и невербални знаци (лицеви изражения и жестове). Някои деца срещат трудности при разбирането и използването на тези социални знаци и това оказва влияние върху способностите им да играят на уж, да създават приятелства и да си взаимодействат с околните.

Социално комуникативните трудности имат различен обхват. Децата могат да имат социално комуникативни трудности в резултат на друго състояние като вторичен ефект от говорно или езиково нарушение. При други деца се наблюдават повече и по-тежки социално комуникативни трудности. Такива са децата от аутистичния спектър.

Консултацията с логопед може да е от полза за:

Разработване на индивидуална програма за развитие на комуникативните умения.

Осигуряване на стратегии при правенето на избор от детето и адекватното изразяване на емоциите.

Подпомагане на родителите и учителите да разберат проблема и да улеснят комуникацията с детето.

Комуникативни нарушения при деца и подрастващи

Възможни причини

Комуникативни трудности могат да бъдат причинени от запушване, глъхнене на ушите/ възпаление на средното ухо. Възможно е и детето да страда от вид глухота. Въпреки че, по-голяма част от глухите деца се идентифицират чрез скрининг за новородени, някои деца с прогресивна или внезапна загуба на слуха могат да бъдат пропуснати и трябва да бъдат насочени към аудиолог. Децата под 5 годишна възраст са най-голямата група засегната от възпаления на ушите. При някои може да продължи и по време на зрелостта. Възпалението на ушите може да причини временна загуба на слуха, забавено речево развитие при по-малките деца, оказва влияние върху поведението на детето и образователния му прогрес.

Деца с цепки на устните и небцето или генетични заболявания като Даун синдром може да страдат по-често от възпаления на ушите, защото имат по-къса Евстахиева тръба. Освен консултация с логопед, се налага и консултация с УНГ специалист.

Консултацията с логопед може да е от полза за:

Оценка на говора и езика от логопед в екип с аудиолог.

Определяне на кои точно говорни и/или езикови трудности се дължат на слуховите проблеми и дали детето има други комуникативни нарушения освен тях. Правене на диференциална диагностика.

Комуникативни нарушения при деца и подрастващи

Възможни причини

Цепките на устните и небцето са вродени аномалии. Типът и тежестта на нарушението може да варира от цепка на устната или небцето до цепки и на двете заедно (едностранно или двустранно).

Субмукозна (скрита) цепка може да се открие въз основа на говорни трудности около 3 годишна възраст. Индикатори са носовия говор, лошото развитие на артукулацията, данни за изтичане на течности през носа, ушни инфекции и кондуктивна загуба на слуха.

Цепката на устната се отстранява оперативно на 3 месечна възраст. Цепката на небцето се отстранява оперативно в периода 6- 12 месечна възраст.

Цепките на устните и/или небцето обикновено оказват неблагоприятно влияние върху развитието на артикулацията, намаляват разбираемостта на говора, наблюдава се носов говор, забавяне на езиковото развитие и психологични трудности.

Консултацията с логопед може да е от полза за:

Оценка на трудностите на детето.

Определяне на терапевтичен план за операции и провеждане на терапия.

Мониторинг на продължаващите комуникативни трудности.

Създаване на индивидуална терапевтична програма за детето.

Сподели
Уебсайт в Alle.bg